Zwemmen in het Antropoceen | Swimming in the Anthropocene

Programma 16.11.2019 van 15.00 – 17.30 uur + borrel

Het HEM Warmperserij 1, Zaandam

Toegang: 10,00 €

Met: Arita Baaijens, Frank Bloem, Gershwin Bonevacia, Laura Burgers, Jesper Buursink, Axel Coumans, Maarten Erich, Ewout van Galen, Carlijn Haringsma, Harpo ‘t Hart, Erik de Jong, Theun Karelse, Valerie van Leersum, Anne van Leeuwen, Madeleine Maatstap, Eva Meijer, Thijs Middeldorp, Daphina Misiedjan, Carmen Schabracq en Stef Veldhuis

“In Nederland zijn we gewend onder zeeniveau te leven, lijkt het water onder controle. Maar de stem van de zee zal luider worden, en in plaats van – of in aanvulling op – de dijken te verhogen zullen we vloeibaarder moeten leren denken. […] Dat begint bij luisteren, van vorm veranderen als meerminnen, sirenen of watergoden, met de stroming mee wuiven als wier, begrijpen dat het leven cyclisch is en niet rechtlijnig, inzien dat de golven ons soms wat informatie geven, en die soms juist weer meenemen. Leren van de zee en haar bewoners is belangrijk voor ons eigen voortbestaan, en dat van de andere waterwezens.”

Eva Meijer

Welkom in het Antropoceen. In dit nieuwe tijdperk zijn mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verweven. Klimaatverandering, zeespiegelstijging en afname van biodiversiteit zijn fenomenen die ons raken en waartoe we ons moeten leren verhouden. In deze tijd bevragen mens en zee elkaar opnieuw. Het Antropoceen vraagt om andere vormen van waarnemen, vertegenwoordiging, taal, wetgeving en actie die passen bij deze nieuwe ecologische realiteit. Hoe kunnen we meer inclusief samenleven met de Noordzee? Hoe zien onze instituten eruit?

Bij de Ambassade van de Noordzee krijgen de dingen, dieren en planten in en rond de Noordzee een stem. In een programma met kunst, geur, geluid, gesprek en ritueel deelden we in Het HEM ons onderzoek naar zee-emancipatie. Met verbeelding gingen we op zoek naar nieuwe vormen van samenleven met niet-mensen als kabeljauwen, zandbanken en plankton! Kom, speel, luister, zoek en zwem mee in het Antropoceen!

Zwemmen in het Antropoceen was een samenwerking binnen CHAPTER 2WO Nicolás Jaar & the Shock Forest Group in Het HEM. Het werk van Jaar cirkelt rond een quote van Anna Tsing: These livelihoods make worlds too – and they show us how to look around rather than ahead. De Ambassade van de Noordzee deelt deze ecologische blik en verkent met haar programma en tentoonstelling de verweven realiteit van het Antropoceen. Zwemmen in het Antropoceen was zo een episode in het gedeelde onderzoek naar nieuw instrumentarium waarmee we een sensitiviteit cultiveren voor de stemmen van dingen, planten, microben en dieren.

Programma Zwemmen in het Antropoceen

Zaterdag 16 november

15:00

~ Welkom en presentaties, onder andere van de Amsterdamse stadsdichter Gershwin Bonevacia en van schrijver en filosoof Eva Meijer. Lees hier het gedicht Gershwin Bonevacia

15:30

~ Tentoonstelling met kleuren, geuren en geluiden uit het Antropoceen – Frank Bloem, Valerie van Leersum, Carmen Schabracq, Stef Veldhuis en Axel Coumans presenteren hier de uitkomsten van hun onderzoek naar de stemmen van de zee. Lees hier meer..

~ Openbare Noordzeeloketten – Ga in gesprek met experts en vertegenwoordigers van de Ambassade over uiteenlopende onderwerpen, van zeerechten tot politieke dieren, van eigentijdse Noordzeegeuren tot nieuwe instituten en van palingzorgen tot een nieuwe verbondenheid met natuur. Bij de loketten Juridische zaken, Nieuwe Taal, Verbeelding, Onderzoek, Zeegeluiden, Zeewezens, Schoon Strand en Toekomstige Generaties staan juristen Laura Burgers en Daphina Misiedjan, ontdekkingsreizigster en bioloog Arita Baaijens, kunstenaar en veldwerker Theun Karelse, radiomaker Jesper Buursink, mariene bioloog Maarten Erich, zeespecialist Ewout van Galen, een groep wijze kinderen en nog veel meer inspirerende mensen je graag te woord. Bij het Informatieloket Antropoceen vertelt ARTIS-hoogleraar Erik de Jong over onze nieuwe relatie met natuur. Lees hier meer over de Openbare Noordzee Loketten

~ Stem voor een Zeewezen! – Programma voor kinderen (6 – 12 jaar) in samenwerking met museumeducator Madeleine Maatstap. Lees meer en aanmelden..

17.00

Afsluiting met een wereldse presentatie van jurist Laura Burgers en een vooruitblik op het jaarprogramma 2020 van de Ambassade van de Noordzee door oprichter Thijs Middeldorp. Aansluitend toosten we met een speciaal vegetarisch Noordzeehapje, verzorgd door Haas en Popi

NB – De tentoonstelling was te bezoeken van 14 november tot en met 17 november van 12.00 – 00.00 uur.

~

Embassy of the North Sea at Het HEM

Programme 16.11.2019, from 15.00 – 17.30 + drinks

Het HEM Warmperserij 1, Zaandam

Admission: 10,00 , book your ticket here

The programme is partly in Dutch, partly in English

Contributions by: Arita Baaijens, Frank Bloem, Gershwin Bonevacia, Laura Burgers, Jesper Buursink, Axel Coumans, Maarten Erich, Ewout van Galen, Carlijn Haringsma, Harpo ‘t Hart, Erik de Jong, Theun Karelse, Valerie van Leersum, Anne van Leeuwen, Madeleine Maatstap, Eva Meijer, Thijs Middeldorp, Daphina Misiedjan, Carmen Schabracq en Stef Veldhuis

“In the Netherlands we are used to living below sea level. The water seems to be under control, but the voice of the sea will become louder, and instead of – or in addition to – raising the dikes, we will have to learn to think more fluidly.[…] This starts by listening, changing shape like mermaids, sirens or water gods, waving with the flow like weeds, understanding that life is cyclical and not linear, realising that the waves sometimes give us information, and sometimes take it away again. Learning from the sea and its inhabitants is important for our own survival and that of the other water creatures.”

– Eva Meijer

Welcome to the Anthropocene. In this new era, people and nature are inextricably intertwined. Climate change, rising sea levels, and decreasing biodiversity are phenomena that affect us and to which we must learn to relate. The Anthropocene requires new forms of perception, representation, language, legislation, and actions that fit this new ecological reality. How can we live together more inclusively with the North Sea? What should our institutions look like? 

At the Embassy of the North Sea, things, animals and plants in and around the North Sea get a voice. In a programme of art, scent, sound, conversation and ritual, we shared our research into sea emancipation at Het HEM in Zaandam. We use imagination to look for new forms of living together with non-humans such as cod, sandbanks, and plankton. Come, learn, listen, play and search while swimming in the Anthropocene.

Swimming in the Anthropocene was a collaboration within CHAPTER 2WO Nicolás Year & the Shock Forest Group at Het HEM. Jaar’s work revolves around a quote from Anna Tsing: These livelihoods make the world too – and they show us how to look around rather than ahead. The Embassy of the North Sea shares this ecological view and explores with its program and exhibition the interwoven reality of the Anthropocene. Swimming in the Anthropocene was an episode in the shared research into new instruments that allow us to cultivate sensitivity for the voices of things, plants, microbes and animals.

Programme Swimming in the Anthropocene

Saturday 16 November

15.00

Welcome and presentations by Amsterdam city poet Gershwin Bonevacia, and writer and philosopher Eva Meijer

15.30

Visit the exhibition with colours, smells and sounds from the Anthropocene. Frank Bloem, Valerie van Leersum, Carmen Schabracq, Stef Veldhuis, and Axel Coumans present here the results of their research into the voices of the sea. Read more..

Visit the Open North Sea desks and meet experts and representatives of the Embassy of the North Sea to learn all about a variety of other topics, from maritime rights to political animals, from contemporary North Sea scents to new institutions, and from concerns about eel to new connections with nature. The Legal Affairs, New Language, Imagination, Research, Marine Sounds, Sea Creatures, Clean Beach, and Future Generations Desks are attended by lawyers Laura Burgers and Daphina Misiedjan, explorer and biologist Arita Baaijens, artist and field worker Theun Karelse, radio-maker Jesper Buursink, marine biologist Maarten Erich, marine specialist Ewout van Galen of Stichting de Noordzee, a group of wise children, and many more inspiring people. At the Anthropocene information desk, ARTIS professor Erik de Jong talks about our new relationship with nature. Read more about the Open North Sea Desks

~ Programme for children (6-12 years) in collaboration with museum educator Madeleine Maatstap.

17:00

Wordly presentation by lawyer Laura Burgers and closing remarks by Embassy of the North Sea founder Thijs Middeldorp with a preview of the 2020 annual programme. Drinks afterwards with a special vegetarian North Sea snack provided by Haas and Popi. 

NB – The exhibition was on view from 14 November to 17 November from 12.00 – 00.00 uur.

~

Met dank aan / Thanks to: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en BankGiro Loterij Fonds

Foto’s: Cleo Campert