Zwemmen in het Antropoceen / Swimming in the Anthropocene

Ambassade van de Noordzee in Het HEM

 

Tentoonstelling 14.11.2019 – 17.11.2019 van 12.00 – 00.00 uur

Programma 16.11.2019 van 15.00 – 17.30 uur + borrel

Het HEM Warmperserij 1, Zaandam

Toegang: 10,00 €, reserveer hier

 

Met: Arita Baaijens, Frank Bloem, Gershwin Bonevacia, Laura Burgers, Jesper Buursink, Axel Coumans, Maarten Erich, Ewout van Galen, Carlijn Haringsma, Harpo ‘t Hart, Erik de Jong, Theun Karelse, Valerie van Leersum, Anne van Leeuwen, Madeleine Maatstap, Eva Meijer, Thijs Middeldorp, Daphina Misiedjan, Carmen Schabracq en Stef Veldhuis

Zwemmen in het Antropoceen is een samenwerking binnen Chapter 2WO Nicolás Jaar & Shock Forest Group, van 19.09.2019 – 1.12.2019 in Het HEM.

 

“In Nederland zijn we gewend onder zeeniveau te leven, lijkt het water onder controle. Maar de stem van de zee zal luider worden, en in plaats van – of in aanvulling op – de dijken te verhogen zullen we vloeibaarder moeten leren denken. […] Dat begint bij luisteren, van vorm veranderen als meerminnen, sirenen of watergoden, met de stroming mee wuiven als wier, begrijpen dat het leven cyclisch is en niet rechtlijnig, inzien dat de golven ons soms wat informatie geven, en die soms juist weer meenemen. Leren van de zee en haar bewoners is belangrijk voor ons eigen voortbestaan, en dat van de andere waterwezens.”

Eva Meijer

 

Zwemmen in het Antropoceen

Welkom in het Antropoceen. In dit nieuwe tijdperk zijn mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verweven. Klimaatverandering, zeespiegelstijging en afname van biodiversiteit zijn fenomenen die ons raken en waartoe we ons moeten leren verhouden. In deze tijd bevragen mens en zee elkaar opnieuw. Het Antropoceen vraagt om andere vormen van waarnemen, vertegenwoordiging, taal, wetgeving en actie die passen bij deze nieuwe ecologische realiteit. Hoe kunnen we meer inclusief samenleven met de Noordzee? Hoe zien onze instituten eruit? Bij de Ambassade van de Noordzee krijgen de dingen, dieren en planten in en rond de Noordzee een stem. In een programma met kunst, geur, geluid, gesprek en ritueel delen we in Het HEM ons onderzoek naar zee-emancipatie.  Met verbeelding gaan we op zoek naar nieuwe vormen van samenleven met niet-mensen als kabeljauwen, zandbanken en plankton. Kom, leer, luister, speel en zoek al zwemmend mee in het Antropoceen.

Programma

Van donderdag 14 november tot en met zondag 17 november ben je van harte welkom in Het HEM in een tentoonstelling met kleuren, geuren en geluiden uit het Antropoceen. Onder andere presenteren Frank Bloem, Valerie van Leersum, Carmen Schabracq, Stef Veldhuis en Axel Coumans hier uitkomsten van hun onderzoek naar de stemmen van de zee.

Op zaterdag 16 november om 15.00 uur start het programma met presentaties en voordrachten, onder andere van de Amsterdamse stadsdichter Gershwin Bonevacia en van schrijver en filosoof Eva Meijer. Wil je graag in gesprek met experts en vertegenwoordigers van de Ambassade, bezoek dan een van de openbare zeeloketten. Bij de loketten Juridische zaken, Nieuwe Taal, Verbeelding, Onderzoek, Zeegeluiden, Zeewezens, Schoon Strand en Toekomstige Generaties staan juristen Laura Burgers en Daphina Misiedjan, ontdekkingsreizigster en bioloog Arita Baaijens, kunstenaar en veldwerker Theun Karelse, radiomaker Jesper Buursink, mariene bioloog Maarten Erich, zeespecialist Ewout van Galen van Stichting de Noordzee, een groep wijze kinderen en nog veel meer inspirerende mensen je graag te woord. Bij het Informatieloket Antropoceen vertelt ARTIS-hoogleraar Erik de Jong over onze nieuwe relatie met natuur. Zo leer je tijdens deze middag over uiteenlopende onderwerpen, van zeerechten tot politieke dieren, van eigentijdse Noordzeegeuren tot nieuwe instituten en van palingzorgen tot een nieuwe verbondenheid met natuur.

Voor kinderen is er tussen 15.00 en 17.30 uur een speciaal programma onder leiding van loket Toekomstige Generatie in samenwerking met museumeducator Madeleine Maatstap.

Om 17.00 uur komen we weer bij elkaar voor een wereldse presentatie van jurist Laura Burgers waarna oprichter van de Ambassade van de Noordzee Thijs Middeldorp het programma afsluit met een vooruitblik op het jaarprogramma in 2020. Direct daarna start de borrel met speciale vegetarische Noordzeehapjes, verzorgd door Haas en Popi. De tentoonstelling is vervolgens nog tot middernacht te bezoeken.

Hoe kom ik bij Het HEM

Op zaterdag 16 november vertrekt de Zaanferry om 14.00 uur, achter Amsterdam CS naar de Hembrug. Je bent dan precies op tijd voor het programma. Kosten enkele reis: 5,00 € / retour 7,50 € Reserveer snel een plek!

Andere mogelijkheden per boot:

GVB-veerdienst Amsterdam CS  – Hembrug: elk uur tussen 17:30 en 23:30 uur heen/  elk uur tussen 18:00 en 00:00 uur terug. Kosten enkele reis: 2,50 €. GVB-veerdienst Hempontplein (Amsterdam West) – Hembrug: 24 uur per dag, gratis.

Uiteraard kun je ook met fiets of de auto komen. Kijk hier voor info over bereikbaarheid.

 

~

 

Embassy of the North Sea at Het HEM

Exhibition 14.11.2019 – 17.11.2019, open from 12.00 – 00.00

Programme 16.11.2019, from 15.00 – 17.30 + drinks

Het HEM Warmperserij 1, Zaandam

Admission: 10,00 , book your ticket here

The programme is mostly in Dutch, some parts will be in English

Contributions by: Arita Baaijens, Frank Bloem, Gershwin Bonevacia, Laura Burgers, Jesper Buursink, Axel Coumans, Maarten Erich, Ewout van Galen, Carlijn Haringsma, Harpo ‘t Hart, Erik de Jong, Theun Karelse, Valerie van Leersum, Anne van Leeuwen, Madeleine Maatstap, Eva Meijer, Thijs Middeldorp, Daphina Misiedjan, Carmen Schabracq en Stef Veldhuis

Swimming in the Anthropocene is a collaboration within Chapter 2WO Nicolás Jaar & Shock Forest Group, from 19.09.2019 – 1.12.2019 in Het HEM.

 

“In the Netherlands we are used to living below sea level. The water seems to be under control, but the voice of the sea will become louder, and instead of – or in addition to – raising the dikes, we will have to learn to think more fluidly.[…] This starts by listening, changing shape like mermaids, sirens or water gods, waving with the flow like weeds, understanding that life is cyclical and not linear, realising that the waves sometimes give us information, and sometimes take it away again. Learning from the sea and its inhabitants is important for our own survival and that of the other water creatures.”

– Eva Meijer

 

Swimming in the Anthropocene

Welcome to the Anthropocene. In this new era, people and nature are inextricably intertwined. Climate change, rising sea levels, and decreasing biodiversity are phenomena that affect us and to which we must learn to relate. The Anthropocene requires new forms of perception, representation, language, legislation, and actions that fit this new ecological reality. How can we live together more inclusively with the North Sea? What should our institutions look like? 

At the Embassy of the North Sea, things, animals and plants in and around the North Sea get a voice. In a programme of art, scent, sound, conversation and ritual, we share our research into sea emancipation at Het HEM in Zaandam. We use imagination to look for new forms of living together with non-humans such as cod, sandbanks, and plankton. Come, learn, listen, play and search while swimming in the Anthropocene.

Programme Embassy of the North Sea in Het HEM

From Thursday 14 November to Sunday 17 November, you are welcomed in Het HEM for an exhibition of colours, smells and sounds from the Anthropocene. Frank Bloem, Valerie van Leersum, Carmen Schabracq, Stef Veldhuis, and Axel Coumans present the results of their research into the voices of the sea.

The programme starts on Saturday 16 November at 15:00 with presentations and lectures, including the Amsterdam city poet Gershwin Bonevacia, and writer and philosopher Eva Meijer. If you would like to talk to experts and representatives of the Embassy, ​​visit one of the public sea desks. Legal Affairs, New Language, Imagination, Research, Marine Sounds, Sea Creatures, Clean Beach, and Future Generations Desks are attended by lawyers Laura Burgers and Daphina Misiedjan, explorer and biologist Arita Baaijens, artist and field worker Theun Karelse, radio-maker Jesper Buursink, marine biologist Maarten Erich, marine specialist Ewout van Galen of Stichting de Noordzee, a group of wise children, and many more inspiring people. At the Anthropocene information desk, ARTIS professor Erik de Jong talks about our new relationship with nature, and during the event you can learn about a variety of other topics, from maritime rights to political animals, from contemporary North Sea scents to new institutions, and from concerns about eel to new connections with nature.

Between 15:00 and 17:30 there is also a special programme for children, led by the Future Generation Desk in collaboration with museum educator Madeleine Maatstap.

At 17:00 we gather again for a worldly presentation by lawyer Laura Burgers, after which Embassy of the North Sea founder Thijs Middeldorp closes the evening with a preview of the 2020 annual programme. Drinks start immediately afterwards, with special vegetarian North Sea snacks provided by Haas and Popi. The exhibition will remain open until midnight.

How do I get to Het HEM

On Saturdag 16 November, Zaanferry departs at 14.00, from Amsterdam CS to the Hembrug. You will be exactly on time for the programme! Costs: one way 5,00 € / return 7,50 €. Book here. More info about accessibility you can find here.

~

Met dank aan / Thanks to: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en BankGiro Loterij Fonds