A New Order | A New Earth in Garage Rotterdam

Curator: Imke Ruigrok. Kunstenaars: Ambassade van de Noordzee (Harpo ‘t Hart en Daan ‘t Sas), Zheng Bo, Johan Grimonprez, Idiots, Jan Koen Lomans, Annika Kappner, Solange Pessoa, Pinar&Viola en Viola Renate

A New Order | A New Earth

De mens heeft zichzelf tot de centrale speler op aarde gemaakt. Geleidelijk zijn we onszelf daarbij steeds meer los van de natuur gaan zien. Natuur is ‘de ander’ geworden, iets buiten onszelf, iets dat we naar onze hand kunnen zetten. Dit gaat ook over de manier waarop we – tot op de dag van vandaag – anderen kolonialiseren en anders behandelen, of het nu vrouwen zijn of mensen van andere culturen, religies, rassen of sexuele geaardheid. Echter, de behoefte om als mensheid weer met elkaar in contact te komen als een eenheid, en de behoefte aan gelijke behandeling van gemarginaliseerde groepen is duidelijk voelbaar in de beeldende kunst, in de filosofie en in de maatschappij als geheel.

Hedendaagse filosofische stromingen, zoals het eco-feminisme, zien dat deze lange traditie om de mensheid buiten de natuur te plaatsen terug is te leiden naar de bewering van Descartes: ‘cogito ergo sum’ (‘Ik denk, dus ik besta’). Met die bewering wordt een denkbeeldige scheidslijn getrokken tussen mensen (rationele wezens) en niet-mensen (niet-rationele wezens).

Donna Haraway’s Cyborg Manifesto uit 1985 wordt alom gezien als een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het post-humanistische feminisme. Dit gedachtegoed verwerpt het idee dat ‘mens’ en ‘dier’, en ‘mens’ en ‘machine’ strikt gescheiden zijn.  We zijn getuigen van de rampzalige gevolgen van het niet in evenwicht zijn met de natuur.

We vervuilen en verbruiken veel meer dan de planeet kan herstellen. Kunnen we het tij nog keren? Kunnen we weer op een lijn komen met – en ons inleven in – de natuur? Laten we beginnen met op een wezenlijk andere manier naar de natuur te kijken en onze relatie met de natuur te veranderen. Laten we de overtuiging van de mens als centrale speler achter ons laten. Laten we de moed verzamelen om alles vanuit het perspectief van de natuur te gaan zien.

De groepstentoonstelling New Order, A New Earth brengt beeldende kunst, (quantum-) wetenschap, wijsgerige tradities alsmede eeuwenoude sjamanistische wijsheid en (AI-) technologie samen. We worden uitgenodigd in een wereld waarin de kaarten opnieuw geschud zijn. Negen internationale kunstenaars, denkers en wetenschappers tonen visioenen van een andere verhouding tussen mens en natuur. We maken kennis met alternatieve wereldbeelden die holistischer zijn dan de dominante Westerse en ‘wetenschappelijke’ paradigma’s die onze manier van denken al heel lang overheersen.

tickets & info

Garage Rotterdam

Goudsewagenstraat 27, Rotterdam

21 november — 11 april 2021

www.garagerotterdam.nl

Foto’s: Aad Hoogendoorn