Openbare Noordzee Loketten / Open North Sea Desks

Openbare Noordzee Loketten

De Ambassade van de Noordzee doet samen met onderzoekers, biologen, juristen, ecologen en kunstenaars onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen, van zeerechten tot politieke dieren, van eigentijdse Noordzeegeuren tot nieuwe instituten en van palingzorgen tot nieuwe woorden voor onze verbondenheid met natuur. Wil je in gesprek met experts en vertegenwoordigers van de Ambassade, bezoek dan een van de openbare zeeloketten. De loketten zijn bemand op zaterdag 16 november vanaf 15.30 uur.

Loket Juridische zaken

Juristen Laura Burgers en Daphina Misiedjan pleiten voor meer aandacht in ons rechtssysteem voor de zee en haar bewoners. Zij onderzoeken of de Noordzee een eigen rechtspersoon moet worden. Bij het Loket Juridische Zaken nemen ze je mee op verkenning langs de thema’s die hiermee samenhangen: zeerecht, rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging.

Loket Nieuwe Taal

Taal laat zien wat we belangrijk vinden. Daarom werkt ontdekkingsreiziger en bioloog Arita Baaijens aan een woordenboek voor de toekomst. Onder de noemer Paradijs in de Polder verzamelt ze hoopvolle taal die de zintuigen scherpt en ons weer verbindt met natuur. Bij het Loket Nieuwe Taal duik je met Arita Baaijens en milieukundige Jelle Troelstra in het woord ‘verzeeën’ of ‘het samenvallen met de zee na langdurig contact.’ Welke beelden of herinneringen roept dit woord op?

Loket Verbeelding

Bij een nieuwe politiek hoort een nieuwe manier van luisteren en kijken waarbij het menselijk perspectief niet langer ons enige uitgangspunt is. Het is nogal een aardverschuiving om niet-menselijke wezens als politieke subjecten te gaan beschouwen. Geluidskunstenaar en directielid van de Ambassade van de Noordzee Harpo ‘t Hart begeleidt  je bij dit streven om ‘minder menselijk’ te worden.

Loket Onderzoek

De Ambassade van de Noordzee doet in 2020 onderzoek naar drie casussen in en rond de Noordzee. In Amsterdam naar de relatie tussen paling en mens, in Zeeland naar de toekomst van de Deltawerken en in de Noordzee naar onderwatergeluiden. We luisteren daarbij met al onze zintuigen naar specifieke Noordzeegemeenschappen van mensen, planten, dieren en microben. Theun Karelse laat zien wat de rol van veldwerk is en Anne van Leeuwen vertelt over de aanpak van de Ambassade.

Loket Zeegeluiden

De Ambassade van de Noordzee maakt samen met radiomaker Jesper Buursink een reis langs de acht landen van de Noordzee. Tijdens de reis gaan we op zoek naar verhalen van mensen die werken op, rond en met de zee. Ook bouwen we aan een netwerk van vertegenwoordigers: mensen die de komende jaren meewerken aan het emanciperen van de Noordzee en het leven in de zee. Kom luisteren naar verschillende reportages die Jesper Buursink op locatie maakte samen met Carlijn Haringsma.

Loket Zeewezens

In en rond de Noordzee wonen we samen met allerlei wonderlijke zeewezens. De dieren die we eten kunnen we meestal wel benoemen: schol, haring en kabeljauw. Maar wat ze precies doen? En heb je wel eens van dodemansduim, sepia’s, zeevonk, blaaswieren, tepelhoornen, zeenaalden, noordkrompen, zeedahlia’s en slangsterren gehoord? Ontdek met mariene bioloog Maarten Erich meer over het wonderlijke leven van de wezens in de Noordzee.

Loket Schoon Strand

Uit strandafvalonderzoek blijkt dat er maar liefst 81 stuks wegwerpplastic liggen op 100 meter niet-toeristisch strand, aldus Ewout van Galen, programmaleider Schone Zee bij Stichting De Noordzee. Daarom organiseert Stichting de Noordzee de jaarlijkse Boskalis Beach Cleanup Tour waarbij duizenden vrijwilligers in actie komen voor schoon strand en een schone Noordzee. Ga met Ewout in gesprek en ontdek wat een vierkante meter strand aan afval prijsgeeft.

Informatieloket Antropoceen

Bij het Informatieloket Antropoceen vertelt bijzonder hoogleraar cultuur, landschap en natuur Erik de Jong over onze nieuwe relatie met natuur. In onze tijd zijn natuur en cultuur op een ingewikkelde manier met elkaar verweven. Dit nieuwe tijdperk noemen we het Antropoceen. Wat is het Antropoceen precies en wat zegt het over de mens? Wat voor nieuwe grenzen en mogelijkheden zijn er? Wat is de rol van natuur en hoe ziet onze toekomst eruit?

Loket Toekomstige Generaties

Educatief programma voor kinderen tussen 6-12 jaar onder leiding van museumeducator Madeleine Maatstap

Hoe leeft het zeepaardje het liefst? Waar heeft een kwal behoefte aan? Waar wordt de zeevonk blij van? Kruip in de huid van je favoriete zeewezen en ontdek hoe jouw wereld eruit ziet. Met je eigen paspoort ga je langs bij alle loketten van de Ambassade van de Noordzee waar je verschillende opdrachten krijgt. Zo kom je steeds meer te weten over welk zeewezen je bent, hoe je woont, wie je vrienden zijn en hoe jouw toekomst eruit ziet.

/

Open North Sea Desks

Together with researchers, biologists, lawyers, ecologists and artists, the Embassy of the North Sea conducts research into a wide range of subjects, from maritime rights to political animals, from contemporary North Sea scents to new institutions, and from eel health to new words for our connection with nature. If you would like to talk to experts and representatives from the Embassy, visit our public help desks, open on Saturday 16 November from 15.30.

Legal Affairs Desk

Lawyers Laura Burgers and Daphina Misiedjan argue for more attention in our legal system for the sea and its inhabitants, while investigating if the North Sea should become its own legal entity. At the Legal Affairs Desk, they take you on an exploration of the themes related to this, including maritime law, rechtspersoonlijkheid or ‘personal rights’ and representation.

New Language Desk

Language illustrates what we find important. Explorer and biologist Arita Baaijens is working on Paradise in de Polder (Paradise in the Polder), a dictionary for the future in which she collects hopeful language that sharpens the senses and reconnects us with nature. At the New Language Kiosk you can dive with Baaijens and ecologist Jelle Troelstra into the word ‘verzeeën’, meaning ‘coalescing with the sea after prolonged contact.’ What images or memories does this evoke? [Only in Dutch]

Imagination Desk

A new policy requires a new way of listening and looking, whereby the human perspective is no longer our only starting point. It is quite a paradigm shift to start looking at non-human beings as political subjects. Sound artist and board member of the Embassy of the North Sea Harpo ‘t Hart guides you in this endeavor to become ‘less human’.

Research Desk

In 2020, the Embassy of the North Sea will conduct research into three cases in and around the North Sea – the relationship between eels and humans in Amsterdam, the future of the Delta Works in Zeeland, and underwater sounds in the North Sea. We listen with all our senses to North Sea communities of people, plants, animals and microbes. Theun Karelse explores the role of fieldwork, and Anne van Leeuwen explains more about the approach of the Embassy.

Sea Sounds Desk

The Embassy of the North Sea, together with radio-maker Jesper Buursink, takes a journey through the eight countries of the North Sea to look for stories from people who work around and with the sea. We are also building a network of representatives – people who work to emancipate the North Sea and its marine life. Come and listen to reports made on location by Jesper Buursink with Carlijn Haringsma. [Only in Dutch]

Sea Creatures Desk

In and around the North Sea we live together with all kinds of wonderful sea creatures. We can usually name the animals we eat – plaice, herring and cod – but what exactly do they do? Have you ever heard of dead man’s fingers, cuttlefish, sea sparkle, bladder wrack, necklace shells, pipefishes, ocean quahogs, dahlia anemones and brittle stars? Discover more about the wonderful life of the creatures in the North Sea with marine biologist Maarten Erich.

Clean Beach Desk

Beach waste research shows that there are no fewer than 81 pieces of disposable plastic per 100 metres of non-tourist beach, says Ewout van Galen, Clean Sea programme leader at Stichting De Noordzee (North Sea Foundation). This is why the foundation organises the annual Boskalis Beach Cleanup Tour in which thousands of volunteers come together for a clean beach and a clean North Sea. Have a conversation with Van Galen and discover how much waste washes up on a square metre of beach.

Anthropocene Desk

At the Anthropocene Desk, professor of culture, landscape and nature, Erik de Jong, talks about our new relationship with nature. In our time, nature and culture are intertwined in a complex way. We call this new era the Anthropocene. What exactly is the Anthropocene and what does it say about humans? What new limits and possibilities are there? What is the role of nature and what will our future look like?

Future Generations Desk

Educational programme for children between 6 and 12 years old, under the guidance of museum educator Madeleine Maatstap.

How does the seahorse prefer to live? What does a jellyfish need? What makes the sea spark happy? Take on the role of your favorite sea creature and discover what your world looks like. With your own passport, visit all the desks of the Embassy of the North Sea to receive various assignments, and find out more about which sea creature you are, how you live, who your friends are, and what your future looks like.